Alkaliteetti

Alkaliteetille ei ole annettu raja-arvoa.

Mitä pienempi alkaliteetti on, sitä helpommin veden pH-arvo muuttuu. Alhainen alkaliteetti lisää verkostokorroosiota ja mm. raudan liukenemista verkostomateriaaleista. Tätä kautta sillä on merkitystä laatuvaatimusten täyttymiseen.

Korkea alkaliteetti yhdessä kalsiumin kanssa lisää kalkkisaostumien muodostumista lämminvesilaitteisiin. Haittaa voidaan vähentää alentamalla pH-arvoa.

Alumiini, Al

Raja-arvo 0,2 mg/l ja tavoitearvo <0,1 mg/l


Alumiinia esiintyy pinta- ja pohjavesissä yleensä verraten pieniä määriä, alle 0,1 mg/l. Poikkeuksena ovat ns. alunasavimailta tulevat vedet, joissa pitoisuudet voivat olla joitakin milligrammoja litrassa. Vesistöjen ja maaperän happamoituminen lisää alumiinin liukenemista maaperästä, mikä voidaan jo havaita matalien kaivojen veden alumiinipitoisuuksien nousuna.

Alumiini muodostaa fluorin kanssa vaikeasti erotettavissa olevan kompleksiyhdisteen. Tästä syystä fluoripitoisuuden ollessa korkea myös alumiinipitoisuus on usein korkea. Korkea alumiinin jäännöspitoisuus lisää kupariputkien pistekorroosiota sekä voi muodostaa saostumia putkistossa.

Ammonium, NH4+

Raja-arvo 0,5 mg/l

Ammoniumia joutuu vesiin typpipitoisten orgaanisten aineiden hajoamistuotteena, lannoitteista sekä teollisuuden ja asutuksen jätevesien mukana. Sitä esiintyy myös luontaisesti eräillä pohjavesialueilla. Klooriamiinidesinfiointia käytettäessä ammoniumia lisätään veteen kloorin sitomiseksi. Vesilaitoksen jakamassa vedessä ammoniumia esiintyy useimmiten alle määritysrajan. Ammoniumsuoloja ei voi pitää vakavasti myrkyllisinä ja niitä saadaan ravinnosta jopa satakertaisia määriä veteen verrattuna. Ammonium aiheuttaa suurina pitoisuuksina veteen pistävää hajua ja makua.

Arseeni, As

Raja-arvo 10 µg/l


Monet arseeniyhdisteet ovat vesiliukoisia. Arseenia voi myös joutua vesiin eräistä puunkyllästysaineista, jalostettaessa kuparia sulfidimalmeista sekä fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena.

Arseeni on karsinogeeninen, eli syöpää aiheuttava aine. Pitkäaikainen arseenialtistuminen lisää todennäköisyyttä sairastua ihosyöpään ja yhteyksiä myös muihin syöpämuotoihin on esitetty.

CODMn(O2)-luku

Raja-arvo tavoitearvo <5 mg/l


Veden humus sellaisenaan ei ole terveydelle haitallista, mutta se aiheuttaa veteen väriä ja makua sekä keitettäessä saostumia. Välillisesti humus voi heikentää veden terveydellistä laatua kuluttamalla desinfiointikemikaalia hapettumiseensa ja siten heikentäen desinfiointitehoa.

Pieneliöiden jälkikasvu vesijohtoverkossa on sitä tavallisempaa, mitä korkeampi verkostoon johdettavan veden CODMn(O2)-luku on. Käsitellyn pintaveden korkea CODMn(O2)-luku ilmaisee myös puutteita vedenkäsittelymenetelmässä tai prosessin hoidossa.

Elohopea, Hg

Raja-arvo 1 µg/l


Elohopea on myrkyllinen alkuaine. Vesiin elohopea voi joutua teollisuuden ilma- ja jätevesipäästöistä, torjunta-aineista, fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kaivostoiminnasta ja kaatopaikoilta. Elohopeaa saattaa esiintyä luonnonvesissä mm. ojituksen ja säännöstelyn seurauksena tai esim. tulivuoritoiminnan vaikutuksesta ilman kautta tapahtuvan kaukolaskeuman seurauksena.

Veden epäorgaanisesta elohopeasta imeytyy elimistöön 15 % tai vähemmän, mutta rasvaliukoinen metyylielohopea sen sijaan imeytyy lähes täysin. Epäorgaanisen elohopean haittavaikutukset kohdistuvat munuaisiin ja metyylielohopean hermokudokseen, etenkin aivoihin.

Fluoridi, F-

Raja-arvo 1,5 mg/l

Fluoridia pidetään ihmiselle välttämättömänä hivenaineena. Liiallinen fluorin saanti aiheuttaa hammaskiilteen muodostumishäiriön, hammasfluoroosin. Tämä on todettavissa pienellä osalla väestöä, jonka juomaveden fluoridipitoisuus on hampaiden muodostumisaikana ollut yli 1,5 mg/l.

Runsas fluorinsaanti aiheuttaa muutoksia myös hohkaluun rakenteessa lisäten luun murtumisherkkyyttä, jonka vuoksi katsotaan, ettei aikuisenkaan tulisi juoda vuosikausia vettä, jonka fluoridipitoisuus on yli 2 mg/l.

Fosfaatti, PO4-P

Raja-arvo 0,1 mg/l


Fosfaatteja esiintyy pinta- ja pohjavesissä maaperästä liuenneina erityisesti, jos maaperää on lannoitettu runsaasti. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet tuovat myös fosfaatteja purkuvesiin.

Fosfaattien haitallinen vaikutus vesijohtoveden laatuun on välillinen: se voi lisätä pieneliöiden jälkikasvua vesijohtoverkostossa silloin, kun muita ravinteita on riittävästi vedessä.

Haju ja maku

Haju ja maku tulisi aina tarkistaa mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen, koska nämä ominaisuudet muuttuvat herkästi säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Haju ja maku ovat tärkeitä talousveden teknis-esteettistä laatua kuvaavia tekijöitä.

Kloridi, Cl-

Raja-arvo 100 mg/l, tavoitearvo <25 mg/l


Klorideja on makeissa pintavesissä yleensä alle 10 mg/l. Pohjavesissä klorideja voi olla kymmeniä tai jopa satoja milligrammoja litrassa. Kloridipitoista vettä esiintyy vanhoilla merenpohja-alueilla sekä jätevesien ja tiesuolauksen seurauksena.

Kloridit lisäävät veden korroosiovaikutusta jo muutaman kymmenen milligramman pitoisuuksina litraa kohden.

KMnO4-luku

Raja-arvo 20 mg/l


Veden humus sellaisenaan ei ole terveydelle haitallista, mutta se aiheuttaa veteen väriä ja makua sekä keitettäessä saostumia. Välillisesti humus voi heikentää veden terveydellistä laatua kuluttamalla desinfiointikemikaalia hapettumiseensa ja siten heikentäen desinfiointitehoa.

Pieneliöiden jälkikasvu vesijohtoverkossa on sitä tavallisempaa, mitä korkeampi verkostoon johdettavan veden KMnO4-luku on.

Kokonaiskovuus

Kokonaiskovuudelle ei ole annettu raja-arvoa.
Veden kovuus aiheutuu pääasiassa liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Liian alhainen veden kokonaiskovuus aiheuttaa korroosiota putkistoissa. Korkea kovuus taas lisää kalkin saostumista putkistoon.

Kupari, Cu

Raja-arvo 1,0 mg/l ja tavoitearvo < 0,3 mg/l


Talousveden kupari on pääosin peräisin kiinteistön vedenjakelulaitteiden ja -kalusteiden materiaaleista. Koska Suomessa vesi on yleensä kuparia syövyttävää, kohonneet kuparipitoisuudet ovat yleisiä etenkin lämpimässä vesijohtovedessä, jos vettä ei ole käsitelty.

Kupari aiheuttaa veteen karvasta makua. Se muodostaa saniteettikalusteisiin vihertäviä tahroja ja kuparipitoisella vedellä pesu voi muuttaa vaaleat hiukset vihertäviksi. Kupari lisää alumiinia ja sinkkiä sisältävien laitteiden ja kalusteiden korroosiota.

Lyijy, Pb

Raja-arvo 10 µg/l


Lyijyä saattaa joutua veteen teollisuuden saastutuksen seurauksena. Talousveteen lyijyä liukenee jakelulaitteiden materiaaleista, jos lyijyä sisältäviä metalliseoksia on käytetty. Lyijy on elimistöön kertyvä myrkyllinen raskasmetalli, joka voi aiheuttaa monenlaisia haittavaikutuksia mm. hermostoon ja luustoon.

Mangaani, Mn


Raja-arvo 100 µg/l


Mangaania on pohja- ja pintavesissä melko yleisesti. Mangaaninpoisto on vaikeampaa kuin raudanpoisto, minkä vuoksi veteen jää helposti mangaanin aiheuttamia laatuvirheitä, vaikka vesi olisi käsiteltyäkin.

Mangaani aiheuttaa veteen epämiellyttävää makua. Mangaanisakka on mustaa ja öljymäistä ja se voi värjätä niin saniteettikalusteita kuin pyykkiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan liiallinen mangaani juomavedessä on yhteydessä lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöihin, hienomotooriseen kömpelyyteen ja alentuneeseen älykkyysosamäärään.

Natrium, Na

Raja-arvo 150 mg/l


Vanhoilla merenpohja-alueilla kaivovesien natriumpitoisuus voi olla 50 - 100 mg/l, mutta tavallisesti pinta- ja pohjavesien natriumpitoisuus on alle 5 mg/l. Maanteiden suolaus, jätevedet ja kaatopaikat voivat nostaa vesin natriumpitoisuuksia. Talousveden natrium on peräisin joko raakavedestä tai vedenkäsittelykemikaaleista (sooda, lipeä, ioninvaihtimen elvytyssuola).

Nitraatti, NO3

Raja-arvo 50 mg/l


Nitraattia voi joutua vesiin lannoitteista sekä typpipitoisten aineiden hajotessa ja hapettuessa. Nitraatin aiheuttamat terveysriskit kohdistuvat imeväisikäisiin lapsiin, joilla nitraatista muodostuva nitriitti voi aiheuttaa häiriötä veren punasolujen happiaineenvaihduntaan eli ns. methemoglobinemian.

On myös epäilty, että ruuansulatuselimistössä muodostuva nitriitti voisi muodostaa N-nitrosoyhdisteitä, joiden otaksutaan aiheuttavan mahalaukun ja virtsarakon syöpää.

Nitriitti NO2

Raja-arvo 0,1 mg/l


Nitriittiä muodostuu typpiyhdisteiden (mm. ammoniumin) epätäydellisen hapettumisen seurauksena. Nitriitin esiintyminen talousvedessä on aina merkki bakteeritoiminnasta joko vedenottamossa tai vesijohdoissa.

Desinfiointi klooriamiinilla lisää nitriitin esiintymisen mahdollisuutta ja nitriittiä voi muodostua myös nitraatin pelkistyessä verkoston biologisen toiminnan johdosta. Nitriittejä havaitaan usein rautabakteereiden esiintymisen kanssa.
Nitriitin saanti vesijohtovedestä on hyvin pientä verrattuna saantiin elintarvikkeista. Nitriitin terveysvaikutukset on kuvattu nitraatin yhteydessä.

pH

Raja-arvot 6,5 ja 9,5, laatutavoite 7,0 - 8,8

Luonnonvesien pH-arvo on Suomessa yleensä lievästi hapan, noin 6 - 7. Tämän vuoksi vedenjakelulaitteissa käytetyt materiaalit, kuten valurauta, sinkitty teräs, kupari, betoni ja asbestisementti, useimmiten syöpyvät, ellei vettä alkaloida. Korroosion kannalta pH-arvon tulisi olla mahdollisimman tasainen ja yli 7. Kun veden pH-arvo on vedenjakelulaitteiden kannalta sopiva, ei myöskään putkistomateriaali pääse syöpymään ja huonontamaan veden laatua.

Pienillä lapsilla, joilla mahahappojen määrä on vähäisempi ja nesteen kulutus painoon nähden suurempi, haittoja voi esiintyä alhaisemman pH:n yhteydessä kuin aikuisilla. Nämä haitat ovat yleensä vatsavaivoja, oksentelua ja ripulia.

Hyvin alkalinen vesi, pH yli 10,5, voi lisäksi aiheuttaa suun ja nielun limakalvojen kirvelyä. Tällainen vesi voi myös peseydyttäessä ärsyttää silmiä ja ihoa. Kun veden pH-arvo on näin korkea, veden laadun poikkeaminen normaalista havaitaan yleensä veden vaahtoamisena ja outona makuna.

Rauta, Fe

Raja-arvo 400 µg/l 


Rautaa esiintyy yleisesti Suomen pohjavesissä ja humukseen sitoutuneena myös pintavesissä. Vesijohtoveteen rautaa voi liueta jakeluverkostosta ja –laitteista, jotka sisältävät valurautaa tai galvanoitua terästä.

Joissakin olosuhteissa vesijohtoverkostoon voi syntyä mikrobikasvusto, joka sitoo itseensä vedessä olevaa rautaa. Tällöin hyvin pienistäkin rautamääristä voi syntyä saostumia, jotka painevaihteluiden vaikutuksesta liikkeelle lähtiessään huonontavat veden laatua. Keskimäärin jo 0,05 mg/l rautapitoisuus voi synnyttää saostumia.

Raudan aiheuttamat haitat talousvedessä ovat teknisiä ja esteettisiä: rauta synnyttää ruostekerrostumia saniteetti- ja talouskalusteisiin, ruostetahroja vaatteisiin pesun yhteydessä ja saa veden maistumaan ruosteelta.

Sameus

Raja-arvo 1 FTU tai 1 NTU 


Veden sameus johtuu usein savesta, raudasta tai kolloidisista yhdisteistä, eikä sameudella sinänsä ole mitään terveydellisiä haittavaikutuksia.
Veden sameus saattaa vaikuttaa veden desinfioinnin onnistumiseen.

Sulfaatti, SO4

Raja-arvo 250 mg/l, tavoitearvo <150 mg/l 


Rannikkoseutuja lukuun ottamatta Suomen vesien sulfaattipitoisuus on yleensä alhainen. Se on kuitenkin nousemassa happamien sateiden ja muun happamoitumisen takia. Veden korkealla sulfaattipitoisuudella on syövyttävä vaikutus vesijohtomateriaaleille. Sulfaateilla on suurina annoksina laksatiivinen vaikutus.

Sähkönjohtavuus

Raja-arvo 250 mS/m tai 2500 µS/cm


Veden sähkönjohtavuus eli johtokyky kuvaa veteen liuenneiden mineraalisuolojen määrää. Koska sähkönjohtavuus kuvaa ainoastaan suolojen kokonaismäärää, ei sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä veden terveydellisistä vaikutuksista.

Väriluku

Raja-arvo < 5


Veden väri johtuu usein värillisistä orgaanisista yhdisteistä, kuten humushapoista. Toisaalta myös metallit, kuten rauta ja mangaani, tuovat veteen väriä.

Veden värillisyys on paitsi esteettinen ongelma, myös tekninen haittatekijä. Veden käsittelyllä väriluvun pienentämiseksi voidaan vähentää kloorauksessa syntyvien haitallisten aineiden määrää. Monet haitalliset raskasmetallit ja orgaaniset yhdisteet esiintyvät humushappoihin sitoutuneena.

>
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 16.4.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille. 

Ykstityishenkilöiden nähtävissä olevat tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Paytrail Oyj, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Painamalla ”Osta” tai " Maksa" painiketta hyväksyt BWT Separtec Oy:n ehdot.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä)
www.paytrail.com

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Yhteystiedot: BWT Separtec Oy: Varppeenkatu 28, 21200 Raisio, Puhelin +358 (0)2 4367300, sähköposti info@bwtwater.fi

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 1-2 arkipäivään. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Vaihto- ja Palautusehdot

Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilauksesi tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Vaihto- ja palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palauttaessasi tilausta, palautuskuluina otamme postimaksun, joka on jo maksettu tilausta tehdessä. Palauttaessasi toimitetun tilauksen, liitä toimitukseen mukaan nimesi, tilausnumero ja yhteystietosi sekä tilinumerosi rahojen palautusta varten.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.